Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Кладово кп.бр. 366/1, потес „Село“, Велика Врбица

Конкурс

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 13. став 1., члана 14., члана 15. и члана 16. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 1/2018, 7/2018 и 13/2019), и Одлуке Скупштине општине Кладово, број: 463-45/2023-I, од 25.09.2023. године, Комисија за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Кладово, образована Решењем Општинског већа Општине Кладово, бр. 02-20/2016-II од 29.06.2016. године, о образовању Комисије за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Кладово и Решењем Општинског већа Општине Кладово бр. 02-13/2021-II од 06.07.2021. године о разрешењу и именовању члана Комисије за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Кладово, (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 04.10.2023. године, расписала је:

 

ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

I

Предмет отуђења из јавне својине Општине Кладово по овом Огласу је неизграђено грађевинско земљиште у КО Велика Врбица, и то:

• кп.бр. 366/1, потес „Село“, земљиште под зградом и другим објектом површине 0.01,40ха, остало земљиште у јавној својини Општине Кладово, уписана у Листу непокретности број 610 КО Велика Врбица.

Наведена катастарска парцела налази се у границама Просторног плана општине Кладово („Сл. лист општине Кладово“, бр. 1/2012), као земљиште изван грађевинског подручја, нестандардна је парцела јер је мања од планом прописане површине од 400m², на постојећој грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од најмањих дозвољених вредности може се градити објекат спратности до П+1, индекса изграђености до 1.0 и индекса искоришћености до 60%, дозвољена је изградња: туристичких комплекса; хотела, пансиона, апартманских насеља; викенд насеља; кућа за одмор; етносела; кампова; спортских и рекреативних комплекса; сточних фарми; хладњача, силажа, пољопривреднихобјеката; рибњака; објеката комуналне инфраструктуре (уређаји за пречишћавање отпадних вода, уређаји за водоснабдевање, мернорегулационе станице гаса, ветрогенератори, и сл.); економских објеката у функцији пољопривреде; индустријских комплекса; бензинске станице, а забрањена је изградња: стамбених објеката породичних и вишепородичних; мешовитих, стамбено-пословних објеката; објеката услужних, трговинских и занатских делатности; објеката социјалног стандарда: школе, дечије установе, амбуланте, ветеринарске станице, домови културе и сл.; верских објеката; депонија отпада изузев на простору који је за то овим планом одређен, а за све наведене објекте који се могу градити ван грађевинског подручја, обавезна је израда урбанистичког пројекта.
Одлуком Скупштине општине Кладово о престанку функције некатегорисаног пута, заведеном под бројем 220-11/2023-I, донетом на седници Скупштине општине Кладово одржаној дана 09.06.2023. године, на катастарској парцели која је предмет овог Огласа утврђен је престанак функције некатегорисаног пута, што је и евидентирано у Листу непокретности број 610 КО Велика Врбица у виду забележбе поступка одлуке заведене у Служби за катастар непокретности Кладово под бројем 952-02-11-152-2739/2023 од 18.07.2023. године.

II

На земљишту које је предмет отуђења из јавне својине Општине Кладово по овом Огласу:

-не постоје електроенергетски услови за прикључење објекта на н.н. мрежу, за потребе напајања електричном енергијом планираног објекта треба изградити прикључак на постојећу нисконапонску мрежу, мерно место за регистровање испоручене електричне енергије мора бити ван комплекса објекта, тј. на линији разграничења плаца и јавне површине, а прецизни технички услови за прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу биће дати тек када се инвеститор изјасни о захтеваној једновременој снази преко обједињене процедуре;

-не постоје локацијски услови да се приликом изградње објекта на кп.бр. 366/1 КО Велика Врбица исти прикључи на водоводну и канализациону мрежу, на кп. бр. 655/1 КО Велика Врбица (земљани пут) са којом се граничи предметна парцела није изграђена улична инфраструктура водоводне и канализационе мреже, унутар кп.бр. 366/1 КО Велика Врбица не постоје изграђене водоводне и канализационе инсталације које би представљале сметњу при изградњи објекта.

Земљиште које је предмет Огласа за јавно надметање отуђује се на постојећи ниво опремљености, у виђеном стању и купац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Уколико се на парцели из члана 1. овог Огласа налазе водоводне и канализационе цеви или друге инсталације које треба изместити, трошкове измештања сносиће стицалац (купац).
Стварање свих техничких услова за прикључивање будућих објеката на мрежу комуналне инфраструктуре обезбеђује купац о свом трошку, а по условима које издају надлежна предузећа.

III

Кп.бр. 366/1 КО Велика Врбица, сходно Одлуци о разврставању грађевинског земљишта на територији општине Кладово на просторне јединице – зоне („Сл лист Општине Кладово“, бр. 1/2010, 1/2014 и 1/2015), налази се у V (словима: петој) зони, за коју је према Одлуци о тржишној вредности неизграђеног земљишта у јавној својини Општине Кладово („Сл. лист општине Кладово“, бр. 1/2014 и 1/2015) прописана почетна тржишна вредност – цена у износу од 40.000,00 (словима: четрдесет хиљада) динара по једном ару.
Лицитациони корак минимално износи 1 (словима: један) % од почетне цене земљишта по једном ару, односно 400,00 (словима: четристо) динара по једном ару.
Уговором се може предвидети да се утврђена цена земљишта исплаћује месечно, у року који не може бити дужи од 36 (словима: тридесет шест) месеци.
Рок за привођење земљишта намени је 3 (словима: три) године, од дана солемнизације уговора код надлежног јавног бележника.

IV

Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица која су уписана у одговарајући регистар и имају активан статус и која поднесу благовремену и потпуну пријаву за јавно надметање. Неблаговремене и непотпуне пријаве за јавно надметање неће се разматрати.
Учесник јавног надметања дужан је да, приликом подношења пријаве за учешће на јавном надметању, уплати депозит од 40 (словима: четрдесет) % од почетног – укупног износа, односно износ од 22.400,00 (словима: двадесет две хиљаде четристо) динара, на депозитни рачун Општине Кладово број 840-1100804-81, сврха плаћања – депозит, по моделу 97, позив на број 66 043 или да положи гаранцију банке.

V

Јавно надметање ће се одржати дана 06.11.2023. године у сали за састанке Општине Кладово са почетком у 11:00 часова.
Учесници подносе пријаве Одсеку за имовинско-правне послове, правну помоћ и скупштинске послове Општинске управе Кладово, са назнаком „за Оглас“, закључно са 31.10.2023. године.
Учесник је дужан да уз пријаву на оглас достави и доказ о уплаћеном депозиту.

VI

По обављеном поступку јавног надметања, Комисија у року од 8 (словима: осам) дана доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача, односно о учеснику јавног надметања који је понудио највећи износ – цену за предметно земљиште и даје предлог Скупштини општине Кладово за доношење решења.
Скупштина општине Кладово доноси коначну одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине Општине Кладово.
На основу решења Скупштине општине Кладово закључује се уговор између Општине Кладово и стицаоца, а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва општине Кладово.

VII

Учеснику јавног надметања који је за предметно земљиште понудио највећи износ – цену, иста се умањује за износ уплаћеног депозита.
Учесник јавног надметања који није понудио највећи износ – цену за предметно земљиште, има право на повраћај депозита у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана јавног надметања.
Учесник јавног надметања који за предметно земљиште понудио највећи износ – цену и као такав предложен од стране Комисије, губи право на повраћај депозита у случају одустајања.

Број: 463-48/2023-III-01
Датум: 04.10.2023. године

 

КОМИСИЈА:

Ивана Модрић, председница

Бобан Михајловић, члан

Лидија Бибуловић, чланица

Марија Балановић, чланица

Јелена Благојевић, чланица

Документ:

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content