Оглас за давање у закуп покретне ствари у јавној својини општине Кладово путем јавног надметања

јавни позив

На основу члана 26. став 1. тачка 2) и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 16.став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених („Сл.гласник РС“,бр.16/2018 и 79/2023) и Одлуке председника општине Кладово о покретању поступка  давања у закуп покретне ствари у јавној својини општине Кладово путем јавног надметања број 341-2/2024-II од 10.06.2024. године, Комисија за спровођење поступка за давање у закуп покретне ствари у јавној својини општине Кладово путем јавног надметања образована Решењем председника Општине Кладово број 341-2/2024-II од 10.06.2024. године, расписује:

ОГЛАС

за давање у закуп покретне ствари у јавној својини општине Кладово

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Расписује се Оглас за давање у закуп покретне ствари у јавној својини општине Кладово, путем јавног надметања и то:

• Плутајући објекат у смислу члана 4. став 1. тачка 38) и тачка 38а) Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др. закон, 92/2016, 104/2016-др. закон, 113/2017-др. закон, 41/2018, 95/2018-др. закон, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) за привредне и јавне сврхе са пратећом опремом, регистарске ознаке KL P- 051A који се налази у Текији.

2. Покретна ствар из тачке 1. овог Огласа – плутајући објекат за привредне и јавне сврхе, регистарске ознаке KL P- 051A, следећих је карактеристика:

материјал: челик
дужина преко свега: 37,20m
ширина преко свега: 10,00m;
висина трупа / највећа: 2,6 / 5,2m;
газ најмањи / највећи: 0,44 / 1,00m;
дозвољена носивост: 149,99m;
сопствена маса: 117840kg;
истиснина: 267,83m³;
дозвољени број лица 3 (три),
опрема: колутови за спасавање – 4 ком.; прслуци за спасавање – 3 ком.; пумпа – 1 ком.; ПП апарат –1 ком. и др.

3. Закупац ће покретну ствар користити искључиво за сврху којој је покретна ствар намењена.

4. Закупац има обавезу редовног одржавања закупљене покретне ствари, као и плаћања осталих трошкова везаних за употребу закупљене ствари (трошкове утрошка електричне енергије, регистрације, годишње амортизације и др.). За сваку врсту инвестиционог улагања потребна је сагласност власника ствари, а такође се на основу уложених средстава неће умањити цена закупа. Закупцу се неће признавати својинска права по основу улагања средстава.

5. Почетна цена закупа за објекат из тачке 1. овог Огласа је 60.000,00 динара, за период од месец дана, која је и почетна цена јавног надметања.

6. Учесник јавног надметања дужан је да, приликом подношења пријаве за учешће на јавном надметању, уплати депозит од 2 (словима: два) % од почетне укупне цене закупнине за период од 5 година, односно износ од 72.000,00 (словима: седамдесет две хиљаде) динара, на депозитни рачун Општине Кладово број 840-1100804-81, сврха плаћања – депозит, по моделу 97, позив на број 66 043 или да положи гаранцију банке.
Учеснику јавног надметања који је понудио највећи износ и као такав предложен од стране Комисије исти ће се умањити за износ уплаћеног депозита.

Учесник јавног надметања који није понудио највећи износ има право на повраћај депозита у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана јавног надметања.
Учесник јавног надметања који је понудио највећи износ и као такав предложен од стране Комисије, губи право на повраћај депозита у случају одустајања.

7. Покретна ствар која је предмет Огласа даје се у закуп у постојећем –„виђеном“ стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу, евентуалних, материјалних недостатака на предметнoј ствари.

8. Предмет закупа издаје се на одређено време –на период од 5 годинa.
Предмет закупа не може се издати у подзакуп.

9. Право учешћа у јавном надметању имају правна лица која су регистрована као лучки оператери или врше услужне делатности у водном саобраћају.

10. Уредна пријава треба да садржи:
Назив предмета закупа, доказ о уплати депозита или копију гаранције, подаци о називу, пословном имену, копију решења о упису у регистар код овлашћеног органа, датум, назив органа, ПИБ, уредно овлашћење за заступање, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.
Неблаговремене и непотпуне пријаве за јавно надметање неће се разматрати.

11. Јавно надметање ће се одржати дана 15.07.2024. године у новој скупштинској сали Општине Кладово са почетком у 11:00 часова.
Пријаве учесници подносе Комисији,улица Краља Александра бр.35, 19320 Кладово, препорученом поштом или лично на писарници Општинске управе Кладово у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЗАКУП ПОКРЕТНЕ СТВАРИ-ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА-НЕ ОТВАРАЈ”, закључно са 09.07.2024. године
У пријави обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Уколико на Оглас за давањеу закуп покретне ствари у јавној својини општине Кладово, путем јавног надметања пријаву поднесе само једнан учесник, предметна ствар може се дати у закуп том лицу по почетној вредности – цени.

12. Заинтересована лица се ради разгледања предмета закупа могу обратити Општинској управи Кладово, Одељењу за имовинско-правне послове, правну помоћ и скупштинске послове на тел. 019 /801-450 локал 147 које ће заказати разгледање објекта.
13. Предмет закупа биће дат у закуп по спроведеном поступку јавног надметања учеснику који понуди највећи износ, уколико испуњава и друге услове огласа.

14. Учесник јавног надметања који је понудио највећи износ и као такав предложен од стране Комисије дужан је да у року од 15 дана од дана правноснажности Решења закључи уговор о закупу предметне покретне ствари и изврши уплату закупнине за први месец закупа.

15. Закупац је дужан да приликом закључивања уговора о закупу положи финансијски инструмент за обезбеђивање плаћања закупнине у висини од 3 месечне закупнине у облику менице или да депонује новчана средства у тој висини.

16. Оглас објавити на интернет страници општине Кладово, огласној табли Општинске управе Кладово и Телевизији Кладово.

НАПОМЕНА: На основу члана 8. Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих пловила („Сл. гласнику РС“, бр. 94/2019, 132/2021, 73/2022 и 107/2023) прописано је да се гранична провера путничких бродова, јахти и пловила за рекреацију обавља и на граничном прелазу Голубац, Доњи Милановац, Текија, Кладово и Прахово, који се налазе на реци Дунав. Гранична провера у Текији обавља се по позиву од стране Министарства унутрашних послова-Управа граничне полиције, осталих надлежних Министарства и других служби. На основу наведеног закупац биће у обавези да омогући приступ понтону за проверу бродова, јахти и пловила за рекреацију Управи граничне полиције и другим органима када је то потребно.

Број:341-2/2024-II

У Кладову, 17.06.2024.године

Документ:

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content