Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање

Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање, обавља послове који се односе на: припремање аката у вези приступања изради и усвајања урбанистичких планова, издавање сагласности на техничку документацију, издавање урбанистичких дозвола, издавање одобрења за изградњу објеката, прибављање потребних услова и сагласности од надлежних органа и организација приликом издавања, одобрења за изградњу, издавање употребних дозвола, издавања одобрења за запремање, коришћење и прекопавање јавних површина, и послови обједињене процедуре у електронској јавно доступној бази података о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова до издавања употребне дозволе; покретању поступка у оквиру обједињене процедуре у корист општине Кладово, утврђивање и обрачунавање износа доприноса за уређивање грађевинског земљишта, вршењу стручног надзора над текућим одржавањем јавних површина, путева, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, урбаног мобилијара, градског заливног система и фонтана, вршењу стручног надзора на чишћењем ободног канала регулацијом бујичних потока и река, издавању сагласности за постављење реклама и билборда, организацији послова на санацији, реконструкцији и изградњи општинских путева и улица, и послови за зимско и летње одржавање путева и улица, обавља послове енергетског менаџера и послове магацина.

У пословима управаљања јавним путевима има јавна овлашћења која се односе на издавање: сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут, сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и подземних и надземних телекомуникационих и електро водова, инсталација и постројења на постојећим објектима (стубови јавне расвете, канделабери и сл.) у јавном путу и у заштитном појасу, одобрења за постављење рекламних табли, билборда, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред јавног пута, других сагласности и одобрења, у складу са законом.

Ово Одељење је дужно да води евиденцију издатих аката у вршењу јавних овлашћења из става 2. овог члана.

Стара се и обезбеђује обављање инвестиционих послова на одржавању јавне расвете, као делатности од јавног интересa.

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ЗА ПОСТУПКЕ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ВАЖЕЋИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

ПДР НАСЕЉА ТЕКИЈА („Службени лист општине Кладово“, бр. 3/2015)

ПДР ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО („Службени лист општине Кладово“, бр. 3/2015)

ПДР ПРИВРЕДНА ЗОНА ДАВИДОВАЦ – КЛАДУШНИЦА („Службени лист општине Кладово“, бр. 4/2009)

ПДР СОЛАРНИ ПАРК У КЛАДОВУ („Службени лист општине Кладово“, бр. 1/2012)

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА


22.02.2024.


09.02.2024.


25.12.2023.


26.09.2023.


21.09.2023.


15.09.2023.


13.09.2023.


12.09.2023.18.08.2023.

17.08.2023.

09.08.2023.

25.07.2023.

13.07.2023.

Icon
13.07.2023.

Решење о одбацивању  809.73 KB  преузето 57 пута    детаљи фајла

29.03.2023.

24.03.2023.

18.10.2022.
   СТРАТЕШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПРИЛАГОЂАВАЊА КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ДО 2030

   1. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова термички омотач
   2. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова соларни панели
   3. Решење о образовању комисије за енергетске санације

   УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА И СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА НА КП.БР. 1687/2, 1686, 1683/1, 1685, 1683/2, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1681 КО КЛАДУШНИЦА

   ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА И СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА НА КП.БР.1687/2,1686,1683/1,1685,1683/2,1682/11682/2,1682/3 и 1681 КО КЛАДУШНИЦА

   РЕШЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ,,ЕРГ“доо, БГ-ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА 18.05.22

   UP rekonstrukcije postojeceg stambenog objekta i izgradnje novog stambenog objekta u Ul.kralja Aleksandra, kp br.4579 KO Kladovo

   ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (Су+П+2+Пк) НА КП.БР.4579 КО КЛАДОВО


   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ


   04.14.2023. год.


   06.12.2022. год.


   28.10.2022. год.

   Објава Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације уградњом соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Кладово, бр. 31-70/2022 – II од 28.10.2022.

   Icon
   28.10.2022.

   Прилог 1 - Пријавни образац  578.61 KB  преузето 199 пута    детаљи фајла

   Icon
   28.10.2022.
   Icon
   28.10.2022.
   Icon
   28.10.2022.


    ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    Icon
    24.11.2023.

    РЕШЕЊЕ ,,А1 СРБИЈА“ доо БЕОГРАД О ЗАХТЕВУ ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 11.05.2022

    РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ,,ЂЕРДАП – УСЛУГЕ“ АД KЛАДОВО 09.05.22

    РЕШЕЊЕ НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕKТА НА ЗЖС – ,,ЂЕРДАП УСЛУГЕ“ АД KЛАДОВО 06.05.22

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ,,ЕРГ Реневаблес“доо, БГ-ОДЛУЧИВАЊЕ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА 28.04.22

    РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДOМ ЈП ,,КОМУНАЛАЦ“ КЛАДОВО 29.03.22

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЈП,,KОМУНАЛАЦ“ KЛАДОВО 18.04.22

    ОБАВЕШТЕЊЕ ,,А1 СРБИЈА“ доо БГ О ЗАХТЕВУ ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЗЖС 20.04.2022


    ОБАВЕШТЕЊЕ ЂЕРДАП УСЛУГЕ АД O ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕKТА ЗА ДОПУНУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЗЖС KЛАДОВО 29.03.22

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЈП,,KОМУНАЛАЦ“ KЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ВИНАРИЈЕ (По+П+Пк) И ДЕСТИЛЕРИЈЕ (П+0) НА КП.БР.6678 КО КЛАДОВО

    УП ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ВИНАРИЈЕ (По+П+Пк) И ДЕСТИЛЕРИЈЕ (П+0) НА КП.БР.6678 КО КЛАДОВО

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗДАВАЊУ РЕШЕЊА ЗА ДОПУНУ ВАЖЕЋЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДOМ ЈП КОМУНАЛАЦ КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) НА КП.БР.4453/2 КО КЛАДОВО

    УП изградње стамбено-пословног објекта По+П+4 на кп бр 4453 /2 Кладово

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКИХ БАЗЕНА „ЈЕЗЕРО“ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У ЛЛАДОВУ НА КП.БР. 4622 КО КЛАДОВО

    УП изградње комплекса градских базена Језеро са пратецим садржајем на 4622 Кладово

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА-ХОТЕЛ (Су+П+2+Пк) НА КП.БР. 3946 КО КЛАДОВО

    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА-ХОТЕЛ (Су+П+2+Пк) НА КП.БР. 3946 КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+2) НА КП.БР. 4434 КО КЛАДОВО

    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА(По+П+2) НА КП БР.4434 КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (Су+П+2+Пк) НА КП.БР.4642 КО КЛАДОВО

    Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на кп бр 4642 КО Кладово

    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА(По+П+2) НА КП БР.4434 КО КЛАДОВО

    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА(Су+П+2+Пк) НА КП БР.4642 КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ-УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП.БР.6341,6342,6343/1 и 6343/2КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (Су+П+2+Пк) НА КП.БР.4642 КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА-ВИНАРИЈЕ (П+0) НА КП.БР.1760/1КО КЛАДОВО

    Урбанистички пројекат изградње пољопривредних објеката 1760 1 Кладово

    ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА-ВИНАРИЈЕ ( По-Су+П) НА КП.БР. 200/2 И 201/1 КО РЕЧИЦА

    Урбанистички пројекат изградње пољопривредног објекта Винарије на КП.БР. 200/2 и 201/1 КО Речица

    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП БР.4288 КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП.БР.4288 КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+О) НА КП.БР.6954 КО КЛАДОВО

    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+0) НА КП.БР. 6954 КО КЛАДОВО

    Решење – Телеком

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА’’ а.д.Београд

    ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 2020. – 2030.

    Одлука о постављању плутајућих објеката 2021

    План места за постављање плутајућих објеката 2021

    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ПРЕВОЗ, ТРЕТМАН И ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА бр. 501-115/2012-III-04

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СТР ,,КАСА РОМАНЕАСKА“ КЛАДОВО

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ СТР ,,KАСА РОМАНЕAСКА“, ПР КЛАДОВО

    ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

    ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП.БР.4614 КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ По+П+2, НА КП.БР. 4434 КО КЛАДОВО У УЛ.ИВАНА КОСАНЧИЋА БР.40

    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ -УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ По+П+2, НА К.П.БР. 4434 КО КЛАДОВО, У УЛ. ИВАНА КОСАНЧИЋА БР. 40

    ИДР УНИОН МЗ

    ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+2+Пк) на кп.бр.3948 и 3949 КО КЛАДОВО

    Урбанистички пројекат изградње стамбено пословног објекта на кп бр 3948 и 3949

    РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП”

    РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СТАЦИОНАРНОГ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА

    Одлука о приступању изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Кладово

    Одлука о одређивању локације за депонију са трансфер станицом на територији општине Кладово у оквиру регионалног управљања отпадом

    Програм и план заштите од буке на територији општине Кладово за 2020-2025 годину

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СФПР ,,ЕВА“ КЛАДОВО

    Одлука о заштити од буке

    Одлука о постављању депонија и сепарација речних агрегата на територији општине Кладово

    Одлукa о о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства

    Одлука о усвајању програма за коришћење биомасе у енергетске сврхе

    Одлукa о покретању поступка за реализацију ЈПП Регионални центар ,,Халово 2“

    Закључак о усвајању Споразума о регионалном управљању комуналним отпадом

    План постављања депонија и сепарација речних агрегата на територији општине Кладово

    ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (П+1) НА КП.БР.4600 КО КЛАДОВО

    Решење о процени утицаја на ЗЖС ТОПЛАНЕ ПЕМЦИ 1

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу пољопривредног газдинства на кп.бр.6754/1 КО Кладово

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОЗВОЛИ ЗА РАД “ГАРАГЕ-ГТМ“ ,АУТОСЕРВИС ОПШТИНА КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ- ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА ИЗГРАДЊУ РИБЊАКА НА КП.БР.1164/3 КО КЛАДОВО

    Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

    ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу рибњака на кп.бр.2116,2117,2118,2119 и 2120 КО Корбово

    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ МЕНАЏЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ КЛАДОВА

    ЈАВНИ ПОЗИВ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу производног комплекса на кп.бр.1987/1 и 1991КО Кладово

    Јавни позив у вези са јавном презентацијом Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта ( По+П+4) на КП бр. 4402 КО Кладово

    ЈАВНИ ПОЗИВ – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+2) НА КП.БР. 4238 КО КЛАДОВО

    ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу стамбеног објекта на кп.бр.3949 KО Kладово

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

    ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу стамбеног објекта на кп.бр.4101 KО Kладово

    УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) НА КП.БР. 4101 КО КЛАДОВО

    Измена и допуна плана генералне регулације Кладова („Службени лист општине Кладово“, бр. 15/2018)

    ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу стамбеног објекта на кп.бр.3939 KО Kладово

    ОГЛАС О ПОНОВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ЗА ДЕО НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА

    Оглас о излагању на јавни увид Нацрт измене и допуне ПГР Кладово

    ГРАФИЧКИ ДЕО:

    1. Кат топ план са границом
    2. Постојећа намена листа а
    3. Постојећа намена листа б
    4. Планирана намена листа а
    5. Планирана намена листа б
    6. Подела на урбанистичке целине
    7. Функционални ранг саоб. инфраструктуре
    8. Саобраћај готово лист а
    9. Саобраћај готово лист б
    10. Водоснабдевање лист а
    11. Водоснабдевање лист б
    12. Електро лист а
    13. Електро лист б
    14. Спровођење плана

    ТЕКСТ

    1. Садржај нацрт Измена ПГР Кладово
    2. Координате тачака
     1. Прилог 1
     2. Прилог 2
     3. Прилог 3

    ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТАу насељу Мала Врбица

    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е o Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Инвестиционо одржавање објекта Зграда културе Пд+Пр,улица Дунавска на кп.бр.3933 КО Кладово,територија општине Кладово

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

    ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

    ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу породичних стамбених објеката на кп.бр.4639/1 и 4640 KО Kладово

    Обавештење за јавност, заинтересоване органе и организације да за ПРОЈЕКАТ – Станица за снабдевање горивом моторних возила на КП 3735 КО Кладово НИЈЕ потребна израда проценe утицаја на животну средину.

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ преузмите ОВДЕ.

    ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

    ПОТВРДA урбанистичког пројекта за доградњу колективне стамбене зграде спратности По+Пр+3+Пк на КП 4237 КО Кладово

    URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (Po+P+4), NA KP.BR. 4216 I 4217 KO KLADOVO možete preuzeti OVDE.

    На основу члана 210. и 209. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, број 33/97и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број30/2010) и члана 3. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/2015) Општинска управа Кладово доноси З А К Љ У Ч А К о исправци грешке у писању бројева у решењу о грађевинској дозволи број: ROP-KLA-81-CPI-1/2016, заводни број: 351-35/2016-III-04 од 22.02.2016.године.

    Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за доградњу колективне стамбене зграде спратности По+Пр+3+Пк на КП 4237 КО Кладово можете скинути ОВДЕ.

    ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.(16.03.2016.)

    Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.(16.03.2016.)

    Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.

    Р А Н И Ј А В Н И У В И Д ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА (“Сл. лист општине Кладово”, бр. 6/2013)

    Обавештење : Захтев број: 350-9/2014,за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта (По+П+4) на кп.бр. 4101 КО Кладово

    ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА

    ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+2 У КЛАДОВУ НА КП.БР.4241 КО КЛАДОВО

    ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО(31.12.2015.)

    Локалне административне таксе

    ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.(16.12.2015.)

    Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.(16.12.2015.)

    Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.

    З А К Љ У Ч А К

    Одбацује се Захтев број: 353-91/2015III04 од 19.11.2015.године који је поднет од стране ЈП дирекције за изградњу „Кладово“ из Кладова улица 22.септембра број 18, за издавање Локацијских услова за изградњу нисконапонске мреже за потребе напајања електручном енергијом , на катастарској парцели број 3383/3 и 3348/130 КО Корбово,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.

    З А К Љ У Ч А К

    Одбацује се Захтев број: 353-92/2015III04 од 19.11.2015.године који је поднет од стране ЈП дирекције за изградњу „Кладово“ из Кладова улица 22.септембра број 18, за издавање Локацијских услова за изградњу прикључног далековода 10кв , на катастарској парцели број 3383/3 и 3348/130 КО Корбово,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.

    З А К Љ У Ч А К

    Одбацује се Захтев број: 353-93/2015-III-04 од 30.10.2015.године који је поднет од ЈП ЕПС ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО, за издавање Локацијских услова за изградњу стуба за електронске сирене и усмерену антену за обавештавање и узбуњивање од поплавног таласа, на катастарској парцели број 2204/1 КО Велика Врбица,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.

    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

    Обједњена процедура

    ЈАВНИ ПОЗИВ

    ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) НА КП.БР.4453/2 КО КЛАДОВО

    Подели ову страну
    Translate »
    Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
    У реду
    Skip to content