Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Кладово кп.бр. 4284, потес „Келеменц“, Вајуга

Конкурс

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 13. став 1., члана 14., члана 15. и члана 16. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 1/2018, 7/2018 и 13/2019), и Одлуке Скупштине општине Кладово, број: 463-46/2023-I, од 25.09.2023. године, Комисија за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Кладово, образована Решењем Општинског већа Општине Кладово, бр. 02-20/2016-II од 29.06.2016. године, о образовању Комисије за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Кладово и Решењем Општинског већа Општине Кладово бр. 02-13/2021-II од 06.07.2021. године о разрешењу и именовању члана Комисије за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Кладово, (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 04.10.2023. године, расписала је:

ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

I

Предмет отуђења из јавне својине Општине Кладово по овом Огласу је неизграђено грађевинско земљиште у КО Вајуга, и то:

• кп.бр. 4284, потес „Келеменц“, остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 0.08,20ха, земљиште у грађевинском подручју, у јавној својини Општине Кладово, уписаној у Листу непокретности број 139 КО Вајуга,

Наведена катастарска парцела налази се у границама Просторног плана општине Кладово („Сл. лист општине Кладово“, бр. 1/2012), као грађевинско земљиште у оквиру грађевинског подручја насељеног места где је дозвољена изградња стамбених објеката, породичних и вишепородичних; мешовитих, стамбено – пословних објеката; економских објеката у функцији пољопривреде; објеката услужних, трговинских, угоститељских и занатских делатности; мањих производних погона; хотела (до 50 лежајева) и пансиона; објеката у функцији развоја туризма до 800m² површине комплекса; објеката социјалног стандарда: школе, дечије установе, амбуланте, ветеринарске станице, домови културе и сл.; спортско рекреативних објеката, паркова, дечијих игралишта и сл.; верских објеката, док је забрањена изградња сточних фарми и депонија отпада. Највећи дозвољени индекс изграђености је 1,6, највећи индекс заузетости 50%, највећа дозвољена спратност за стмбене и стамбено – пословне објекте је П+2+Пк, а висина надзитка поткровља износи највише 1,60m, док минимални ниво комуналне опремљености подразумева обезбеђен прикључак на електричну енергију, обезбеђен прикључак на локалну водоводну мрежу или пијаћу воду из санитарно исправног бунара и регулисано одвођење и испуштање отпадних вода, прикључком на канализациону мрежу или обезбеђењем постројења за сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода, у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10).

II

На земљишту које је предмет отуђења из јавне својине Општине Кладово по овом Огласу:

-постоје електроенергетски услови за прикључење стамбеног објекта на н.н. мрежу. За потребе напајања електричном енергијом планираног објекта треба изградити прикључак на постојећу нисконапонску мрежу, те да мерно место за регистровање испоручене електричне енергије мора бити ван комплекса објекта, тј. на линији разграничења плаца и јавне површине, а прецизни технички услови за прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу биће дати тек када се инвеститор изјасни о захтеваној једновременој снази преко обједињене процедуре;

– могуће је израдити прикључење објекта са кп.бр. 4284 КО Вајуга на уличну водоводну мрежу ACC DN 150 у улици Слободана Пенезића на кп.бр. 4443 КО Вајуга, за које потребе је неопходно прекопати асфалтирани коловоз и тротоар у улици Слободана Пенезића испред кп.бр. 4284 КО Вајуга;

– мрежу могуће је израдити прикључење објекта са кп.бр. 4284 КО Вајуга на канализациону мрежу у окно фекалног колектора које је изграђено на тротоару у улици Слободана Пенезића на кп.бр. 4443 КО Вајуга, за које потребе је, такође, неопходно прекопати асфалтирани коловоз и тротоар у улици Слободана Пенезића испред кп.бр. 4284 КО Вајуга;

-унутар кп.бр. 4284 КО Вајуга не постоје изграђене водоводне и канализационе инсталације које би представљале сметњу при изградњи објекта.

Земљиште које је предмет Огласа за јавно надметање отуђује се на постојећи ниво опремљености, у виђеном стању и купац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Уколико се на парцели из члана 1. овог Огласа налазе водоводне и канализационе цеви или друге инсталације које треба изместити, трошкове измештања сносиће стицалац (купац).
Стварање свих техничких услова за прикључивање будућих објеката на мрежу комуналне инфраструктуре обезбеђује купац о свом трошку, а по условима које издају надлежна предузећа.

III

Кп.бр. 4284 КО Вајуга, сходно Одлуци о разврставању грађевинског земљишта на територији општине Кладово на просторне јединице – зоне („Сл лист Општине Кладово“, бр. 1/2010, 1/2014 и 1/2015), налази се у IV (словима: четвртој) зони, за коју је према Одлуци о тржишној вредности неизграђеног земљишта у јавној својини Општине Кладово („Сл. лист општине Кладово“, бр. 1/2014 и 1/2015) прописана почетна тржишна вредност – цена у износу од 80.000,00 (словима: осамдесет хиљада) динара по једном ару.
Лицитациони корак минимално износи 1 (словима: један) % од почетне цене земљишта по једном ару, односно 800,00 (словима: осамсто) динара по једном ару.
Уговором се може предвидети да се утврђена цена земљишта исплаћује месечно, у року који не може бити дужи од 36 (словима: тридесет шест) месеци.
Рок за привођење земљишта намени је 3 (словима: три) године, од дана солемнизације уговора код надлежног јавног бележника.

IV

Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица која су уписана у одговарајући регистар и имају активан статус и која поднесу благовремену и потпуну пријаву за јавно надметање. Неблаговремене и непотпуне пријаве за јавно надметање неће се разматрати.
Учесник јавног надметања дужан је да, приликом подношења пријаве за учешће на јавном надметању, уплати депозит од 40 (словима: четрдесет) % од почетног – укупног износа, односно износ од 262.400,00 (словима: двеста шездесет две хиљаде четристо) динара, на депозитни рачун Општине Кладово број 840-1100804-81, сврха плаћања – депозит, по моделу 97, позив на број 66 043 или да положи гаранцију банке.

V

Јавно надметање ће се одржати дана 06.11.2023. године у сали за састанке Општине Кладово са почетком у 12:00 часова.
Учесници подносе пријаве Одсеку за имовинско-правне послове, правну помоћ и скупштинске послове Општинске управе Кладово, са назнаком „за Оглас“, закључно са 31.10.2023. године.
Учесник је дужан да уз пријаву на оглас достави и доказ о уплаћеном депозиту.

VI

По обављеном поступку јавног надметања, Комисија у року од 8 (словима: осам) дана, доноси о избору најповољнијег понуђача, односно о учеснику јавног надметања који је понудио највећи износ – цену за предметно земљиште и даје предлог Скупштини општине Кладово за доношење решења.
Скупштина општине Кладово доноси коначну одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Кладово.
На основу решења Скупштине општине Кладово закључује се уговор између Општине Кладово и стицаоца, а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва општине Кладово.

VII

Учеснику јавног надметања који је за предметно земљиште понудио највећи износ – цену, иста се умањује за износ уплаћеног депозита.
Учесник јавног надметања који није понудио највећи износ – цену за предметно земљиште, има право на повраћај депозита у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана јавног надметања.
Учесник јавног надметања који за предметно земљиште понудио највећи износ – цену и као такав предложен од стране Комисије, губи право на повраћај депозита у случају одустајања.

Број: 463-47/2023-I
Датум: 04.10.2023. године

КОМИСИЈА:

Ивана Модрић, председница

Бобан Михајловић, члан

Лидија Бибуловић, чланица

Марија Балановић, чланица

Јелена Благојевић, чланица

Документ:

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content