Надлежности

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом и овим Статутом.

Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом и овим Статутом.

Скупштина има 28 одборника.

Одборници Скупштине бирају се на 4 године, на начин и по поступку утврђеним Законом.

Одборник има право на заштиту мандата укључујући судску заштиту, која се остварује сходно применом Закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.

Одборник не може бити запослен у Општинској управи и лице које именује односно поставља Скупштина.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Даном потврђивања одборничког мандата, лицима које је именовала односно поставила Скупштина, престаје функција на коју су именовани односно постављени.

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен Законом.

О потврђивању мандата одборника Скупштина одлучује јавним гласањем на конститутивној седници, коју сазива председник Скупштине из претходног сазива у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.

Конститутивну седницу овлашћен је да сазове и најстарији одборник ако то у законском року не учини председник Скупштине из претходног сазива у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.

Конститутивном седницом Скупштине председава најстарији одборник који овој седници присуствује.

Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

Изабрани одборници, на конститутивној седници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Кладово придржавати Устава, Закона и Статута општине Кладово и да ћу часно и одговорно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана општине Кладово“.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине и њених радних тела.

Организација и рад Скупштине, начин остваривања права и дужности одборника, начин избора и рад органа Скупштине и радних тела Скупштине као и друга питања од значаја за рад Скупштине уређују се Пословником Скупштине.

Пословник Скупштине доноси Скупштина већином од укупног броја одборника.

Скупштина, у складу са Законом:

 • доноси Статут општине и Пословник Скупштине,
 • доноси буџет и завршни рачун општине,
 • утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
 • подноси иницијативу за покретање постука оснивања, укидања или промене територије општине,
 • доноси програм развоја општине и појединих делатности,
 • доноси просторни план и урбанистичке планове општине и уређује коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси прописе и друге опште акте,
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативе и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом и разматра најмање једном годишње извештај о њиховом раду,
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са Законом,
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине,
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине,
 • бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа,
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по Закону припадају,
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси акт о јавном задуживању општине у складу са Законом којим се уређује јавни дуг,
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,
 • даје мишљење о републичком и регионално просторном плану,
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу,
 • утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе у складу са Законом,
 • разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета,
 • даје сагласност на акте из члана 27. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и предузима мере у случају поремећаја пословања ових предузећа у складу са Законом,
 • одлучује о сарадњи или удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним и хуманитарним организацијама, у складу са Законом,
 • поставља заштитника грађана,
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности,
 • подноси Влади захтев за преиспитивање права на одлучивање, кад оцени да је орган Реублике одлучивао о питању из надлежности органа општине,
 • образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и рад,
 • утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији,
 • доноси планове заштите од елементарних и других већих непогода за подручје општине,
 • прописује прекршаје за повреду општинских прописа,
 • одлучује о додељивању јавних признања,
 • одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе друге државе уз сагласност Владе РС,
 • одлучује о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице и другог облика месне самоурпаве уз претходо прибављено мишљење грађана,
 • одлучује о успостављању сарадње и удруживању са домаћим градовима и општинама, оснивању асоцијација градова и општина у складу са Законом,
 • доноси акт о организацији Општинске управе на предлог Општинског већа,
 • обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим актом.
Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content