Јавни позив за учешће у расподели средстава предвиђених ребалансом буџета Oпштине Кладово за 2023.годину у финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта

јавни позив

На основу члана 7.Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Општине Кладово (,,Службени лист општине Кладово”, број 129/07), Председник општине Кладово 06.10.2023. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За учешће у расподели средстава предвиђених ребалансом буџета Oпштине Кладово за 2023.годину у финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта

I) Из буџета Oпштине Кладово финансирају се следећи трошкови учесника конкурса и то:

1) Накнада трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортских такмичења
2) Tрошкови хранарине спортиста (само за спортисте сениоре старије од 16 година.
3) Трошкови по уговорима о стручном ангажовању спортских стручњака у спорту (ван радног односа)
4) Трошкови зарада лица на реализацији програма (бруто зарада)
5) Административни трошкови (књиговодствене, банкарске услуге,јавне набавке,спровођење екстерне ревизије реализације програма
6) Чланарине , регистрација клуба и играча,котизације за такмичење,таксе, лиценце.
7) Здраствени преглед спортиста,лечење спортиста, набавка средстава за опоравак спортиста, лекови суплементи прописана од стране овлашћеног доктора,  медицинска опрема за прву помоћ спортиста, трошкови ангажовања медицинске службе – радника на такмичењу, анти допинг контрола
8) Трошкови куповине (пехара,медаља,диплома и сл.),маркетинг и набавка као и штампање публикације и пропагандног материјала
9)   Набавка стручне литературе, комјутерских програма и опреме
10) Трошкови електричне енергије, коимуналних и ПТТ услуга,интернет
11) Трошкови путовања за спортисте, спортске стручњаке,службена лица и друга лица која непосредно учествују у реализацији програма (превоз, путни трошкови, возне карте,    дневнице)
12) Трошкови превоза опреме и реквизита неопходних за такмичење
13) Канцеларијски материјал неопходан за реализацију програма
14) Трошкови изнајмљивања спортских терена и хале
15) Трошкови службених лица (судијски трошкови, трошкови делегата, записничара, мериоци времена) и других службених лица на утакмици.
16) Порези и доприноси
17) Трошкови основне спортске опреме и реквизита неопходне за такмичење.
18) Трошкови остале спортске опреме и реквизита потребне за непосредну реализацију програма(струдњаче,чамци,једрилице,гимнастичарске справе, кошеви ,голови др.)
19) Трошкови одржавања спортске опреме и реквизита,клупских просторија и терена.
20) Осигурање спортиста и спортских стручњака,осигурање опреме потртебне за непосредну организацију програма
21) Остало, сви трошкови морају бити детаљно описани у буџету програма(непредвиђени трошкови у складу са законом о спорту)

НАПОМЕНА: Назначени трошкови морају да буду предвиђени у пријави учесника конкурса.

 II) Право подношења пријава на јавни позив имају следећи субјекти у области спорта:

1) спортска удружења,
2) спортска друштва,
3) стручна и друга удружења у области спотра,
4) установе и привредна друштва у области спорта,
5) спортске задужбине и фондације и
6) спортски клубови.

III) Пријава се обавезно попуњава на прописаном обрасцу О1.са следећим Прилозима

1) извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован;
2) доказе о испуњености услова из члана 11.став 4. Одлуке o финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Oпштине Кладово (,,Службени лист општине Кладово “, број 129/07);
3)преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат,опис делатности,досадашњи пројекти и сл.),сачињен од стране подносиоца пријаве;
4) апликациони формулар за детаљан опис програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за чије се финансирање или суфинансирање подноси пријава.
5) попуњен захтев за рангирање спортских организација, приликом доделе средстава, које остварују општи интерес у области спорта у Општини Кладово (образац П1).

Саставни део пријаве је изјава одговорног лица подносиоца пријаве, дата под кривичном и материјалном одговорношћу:

1) да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
2) да ће додељена средства бити наменски утрошена;
3) да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма на прописаном обрасцу са финансијском документацијом и другим доказима о наменском коришћењу средстава;
4) да ће вратити средства уколико наступи ненаменско трошење средстава;
5) да ће током реализације програма у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Кладово.

IV) Рок за попуњавање и предају пријаве је до 21.10.2023. године, до 15 часова.

V) Пријаве се предају на писарницу Општинске управе Oпштине Кладово са назнаком – ,,Комисији за доделу средстава у области спорта-Пријава на јавни позив“.

VI) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЛАДОВО
                                                                                                                             Саша Николић

Документ:

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content