Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju kompleksa prihvatilišta za pse na delu na KP.BR. 1497/1, 1497/2 i 1497/3 KO Davidovac

javni poziv

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014, 145/2014,83/2018,31/19 , 37/19, 9/2020 52/2021 i 62/2023) , čl. 88.i čl.91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik RS” br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo i planiranje Opštinske uprave Opštine Kladovo objavljuje

JAVNI POZIV

PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA PRIHVATILIŠTA ZA PSE NA DELU NA KP.BR. 1497/1, 1497/2 i 1497/3 KO DAVIDOVAC

  1. Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA PRIHVATILIŠTA ZA PSE NA DELU NA KP.BR. 1497/1, 1497/2 i 1497/3 KO DAVIDOVAC, obaviće se u zgradi opštine Kladovo ul. Kralja Aleksandra br. 35, u periodu od 29.02.2024.god. do 06.03.2024.god. svakog radnog dana od 10-14 časova.
  2. Investitor: OPŠTINA Kladovo
  3. Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je Studio za arhitekturu,urbanizam i dizajn „STUDIO ŽIVKOVIĆ“ iz Knjaževca.
  4. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je: Milojka Radojković
  5. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i planiranje Opštinske uprave Opštine Kladovo, a najkasnije do 15.00 časova poslednjeg dana trajanja javne prezentacije 06.03.2024.g.
  6. Sve informacije u vezi sa ovim pozivom se mogu dobiti telefonom 019/801- 450

Dokumenti:

Podeli ovu stranu
Translate »
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”). View more
U redu
Skip to content