Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу комплекса прихватилишта за псе на делу на КП.БР. 1497/1, 1497/2 и 1497/3 КО Давидовац

јавни позив

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018,31/19 , 37/19, 9/2020 52/2021 и 62/2023) , чл. 88.и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС” бр. 32/2019), Одељење за урбанизам,грађевинарство и планирање Општинске управе Општине Kладово објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ НА ДЕЛУ НА КП.БР. 1497/1, 1497/2 и 1497/3 КО ДАВИДОВАЦ

  1. Јавна презентација УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ НА ДЕЛУ НА КП.БР. 1497/1, 1497/2 и 1497/3 КО ДАВИДОВАЦ, обавиће се у згради општине Kладово ул. Kраља Александра бр. 35, у периоду од 29.02.2024.год. до 06.03.2024.год. сваког радног дана од 10-14 часова.
  2. Инвеститор: ОПШТИНА Кладово
  3. Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта је Студио за архитектуру,урбанизам и дизајн „STUDIO ЖIVKOVIĆ“ из Књажевца.
  4. Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је: Милојка Радојковић
  5. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам и планирање Општинске управе Општине Kладово, а најкасније до 15.00 часова последњег дана трајања јавне презентације 06.03.2024.г.
  6. Све информације у вези са овим позивом се могу добити телефоном 019/801- 450

Документи:

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content