Оглас за излагање на јавни увид нацрта Друге измене и допуне Плана генералне регулације Кладова

јавни позив

Општинска управа општине Кладово, Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 55.-65.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19)

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

нацрта Друге измене и допуне Плана генералне регулације Кладова

Јавни увид ће се обавити у трајању од 26 дана, почев од 21. 09. 2023. године, закључно са 16. 10. 2023. године.
Предметни нацрт плана биће изложен у згради Општинске управе општине Кладово, 19320 Кладово, ул. Краља Александра бр. 35, на огласној табли и у канцеларији бр. 13 као и на интернет страни Општине Кладово (kladovo.org.rs).
У току трајања тј. у оквиру јавног увида одржаће се јавна презентација предметног нацрта Плана 22. 09. 2023. године,у згради Општинске управе општине Кладово , 19320 Кладово ,ул. Краља Александра бр. 35 , у скупштинској сали , са почетком у 13 часова.
Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложен нацрт плана, Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 13, од 10 часова до 14 часова (лице овлашћено за давање обавештења је Димитрије Циклушевић, руководилац Одељења).
Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Кладово, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и планирање, 19320 Кладово, ул. Краља Александра бр. 35, лично на писарници или поштом, закључно са 16. 10. 2023. године.
По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове 23. 10. 2023. године, у згради Општинске управе општине Кладово, 19320 Кладово, ул. Краља Александра бр. 35, у скупштинској сали, са почетком у 15 часова.
Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

Документи:

Подели ову страну
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Translate »
Skip to content