Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта (Су+П+2+Пк) на КП.бр. 4642 КО Кладово

јавни позив

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018,31/19 , 37/19, 9/2020 52/2021 и 62/2023) , чл. 88.и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС” бр. 32/2019), Одељење за урбанизам,грађевинарство и планирање Општинске управе Општине Kладово објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (Су+П+2+Пк) НА КП.БР. 4642 КО КЛАДОВО

1) Јавна презентација УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (Су+П+2+Пк) НА КП.БР. 4642 КО КЛАДОВО, обавиће се у згради општине Kладово ул. Kраља Александра бр. 35, у периоду од 12.02.2024.год. до 26.02.2024.год. сваког радног дана од 10-14 часова.

2) Инвеститор: ЈП „ПОПАЦ“ Д.О.О. Кладово

3) Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта је Студио за архитектуру,урбанизам и дизајн „STUDIO ЖIVKOVIĆ“ из Књажевца.

4) Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је: Милојка Радојковић

5) Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам и планирање Општинске управе Општине Kладово, а најкасније до 15.00 часова последњег дана трајања јавне презентације 26.02.2024.г.

6) Све информације у вези са овим позивом се могу добити телефоном 019/801- 450

Документи:


Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content