Opštinsko veće

DOKUMENTA:


15.11.2022.


14.10.2022.

Icon
14.10.2022.

ODLUKU O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU OPŠTINSKE KANCELARIJE ZA MLADE


Odluka o raspisivanju konkursa za izbor zamenika načelnika

Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za izbor zamenika načelnika

Javni oglas za konkurs za zamenika načelnika

Obrazac 1- izjava za javni konkurs


Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta DRUGI krug JN za 2021, godinu

Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Odluka o raspisivanju javnog poziva i javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opstine Kladovo u 2021. godini.

Obrazac 1

Obrazac 2

Rešenje o imenovanju stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kladovo u 2021.god.

Predlog stručne Komisije za javno informisanje

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kladovo u 2021. godini.


ČLANOVI OPŠTINSKOG VEĆA

  1. Bratislav Nikolić
  2. Radosava Bogdanović
  3. Đorđe Milenković
  4. Saša Spasojević
  5. Perica Panković
  6. Milan Ristić
  7. Kristina Petrović

na vreme od četiri godine, počev od 11.05.2022.godine

NADLEŽNOSTI OPŠTINSKOG VEĆA

Opštinsko veće čini predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i 9 članova Opštinskog veća, koje bira Skupština na period od 4 godine tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika, na način utvrđen Poslovnikom o radu Skupštine.
Kandidate za članove Opštinskog veća, predlaže kandidat za predsednika opštine.

Kada odlučuje o izboru predsednika opštine, Skupština istovremeno odlučuje o izboru zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća.

Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća.
Zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.
Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.
Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u opštini.

Opštinsko veće:

• predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
• neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine;
• donosi Odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
• vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom,

Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi Skupština;

• rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
• stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
• postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
• daje saglasnost na akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave;
• redovno izveštava Skupštinu, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine, i
• donosi Poslovnik o svom radu na predlog predsednika opštine.

Predsednik opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.
Predsednik opštine je odgovoran za zakonitost rada Opštinskog veća.
Predsednik opštine je dužan da obustavi od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna Zakonu.
Opštinsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njihovih članova.
Opštinsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako Zakonom ili ovim Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

Opštinsko veće odlučuje većinom od ukupnog broja članova kada utvrđuje predlog Statuta opštine, predlog Odluke o budžetu i završni račun.

Organizacija, način rada i odlučivanja Opštinskog veća detaljnije se utvrđuje njegovim Poslovnikom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Predsednik opštine i Opštinsko veće redovno izveštavaju Skupštinu opštine po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, o izvršavanju odluka i drugih akata Skuštine.

.

Podeli ovu stranu
Dragi posetioci, radi ispravnog rada i poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
U redu