Одељење за привреду, друштвене делатности и локални економски развој

Одељење за привреду и друштвене делатности обавља послове: који се односе на: аналитичко планске и управне послове у области пољопривреде, заштите и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, водопривреде, индустрије, саобраћаја, приватног предузетништва, трговине, снабдевености тржишта, привредног развоја, заштите и унапређења животне средине и других привредних делатности за које је надлежна општина, област образовања, област спорта, родне равноправности, друштвене бриге о деци, борачко инвалидске заштите, послови повереништва за избеглице, јавно обавештавање, задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, туризма, угоститељства утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите и другим областима од интереса за општину и друге послове одређене законом и одлуком, планско аналитичке послове и статистику, послове у области предузетништва и повереништва за избеглице, послове у области борачке заштите, борбе против корупције, заштите података о личности, доступност информација од јавног значаја, обавља послове на изради и имплементацији стратешких докумената, акционих планова и других докумената, врши се припрема и имплементација пројеката за одабране приоритете и успостављaње система спремности пројектне документације, обављају се послови на креирању и ажурирању база података релевантних субјеката, сарађује са дијаспором, републичким органима, регионалним институцујама и асоцијацијама задуженим за локални економски и рурални развој, врше се активности на јачању капацитета, повезивању и информисању локалних актера који се баве развојним питањима, обавља послове на изради програма издавања у закуп грађевинског земљишта за постављење привремених објеката, врши послове вођења јавних инвестиција и друге активности ради промоције општине и привлачења инвестиција.

ДОКУМЕНТА


2024


22.07.2024.


15.07.2024.


24.04.2024.


02.04.2024.


29.02.2024.


14.02.2024.


06.02.2024.


05.02.2024.


22.01.2024.


2023


18.12.2023.


24.08.2023.


31.07.2023.

Напомена: наредна документа су усаглашена са моделима Министарства пољопривреде. Објављивањем ових Јавних позива претходно објављени Јавни позиви 28.06.2023. године стављају се ван снаге.04.07.2023.


20.06.2023.


01.06.2023.


17.05.2023.


15.03.2023.


2022


18.10.2022.


1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2023. ГОДИНУ и
Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кладово за 2023. годину

2. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2023. ГОДИНУ и
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији општине Кладово за 2023.годину
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији општине Кладово за 2023. годину


Одлука о усвајању Плана заштите и спасавања на територији општине Кладово

План заштите и спасавања Општине Кладово

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 2022. ГОДИНАЛАПЗ КЛАДОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ

Захтев за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022.години


Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2022.години


ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА


ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИЛИ ИЗЈАВЕ О НЕАКТИВНОСТИ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ


ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА САМOСТАЛНИ РАД – ЛАПЗ КЛАДОВО 2022.ГОДИНЕ

ОПШТИНА КЛАДОВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА САМОСТАЛНИ РАД У 2022. ГОДИНИ


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 2021-2023

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 2021-2023


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА НИВОУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 2021-2025

АКЦИОНИ ПЛАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА НИВОУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 2021-2025

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ


ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПЕРИОД ОД 2021- 2026. ГОДИНЕ

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПЕРИОД ОД 2021- 2026. ГОДИНЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022.ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022.ГОДИНИ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

Образац – Пријава на јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбене јединице у општини/граду

Изјава о имовини

Изјава о прибављању докумената по службеној дужности


Други јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2021.години


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМ СТУЧНЕ ПРАКСЕ -2021


ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021.ГОДИНИ

Захтев за подстицаје за запошљавање лица из категорије теже запошљивих 2021 годину

Несубвенционисане делатности


Решење за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја


КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ КЛАДОВО У 2020. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ КЛАДОВО У 2020.ГОДИНИ


Јавни позиви Општине Кладово – Локалног савета за запошљавање за 2020. годину

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2020. годину, Општина Кладово-Локални савет за запошљавање расписао је јавне позиве за текућу годину.Јавни позиви објављени су дана, 10. јуна 2020, на сајту Општине Кладово www.kladovo.org.rs и Националне службе за запошљавање, www.nzs.gov.rs .Информације о овим јавним позивима сви заинтересовани могу добити у организационој јединици НСЗ Кладово, телефон 030453126 и Општини Кладово, телефон 019 801450, лок.110.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА

Ј А В Н И П О З И В ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2020.ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ – 2020. ГОДИНА


ЗАХТЕВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

ЗАХТЕВЕ СА САЈТА ПОПУНИТИ И ПОПУЊЕНЕ ЗАХТЕВЕ УЗ
1.)РЕШЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА,
2.)ДОЗНАКУ,
3.) СКЕНИРАНУ КАРТИЦУ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И
4.)ОЧИТАНУ ЛИЧНУ КАРТУ

ПОСЛАТИ НА Е-маил: ljnesic@kladovo.net
ТЕЛ.064 217 26 44


28.02.2020.

JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ.


Јавна трибина о о нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Кладово за 2020.годину

ОДЛУКA О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

И З В Е Ш Т А Ј о спроведеној јавној расправи о Одлуци о боравишној такси

Јавни позив за јавну расправу поводом нацрта Одлуке о боравишној такси

ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Кладово за 2020.годину


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ


Ј А В Н И П О З И В ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2019.ГОДИНИ

ЗАХТЕВ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ_СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2019. ГОДИНИ

Захтев


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ


На основу обавештења привредног друштва „ЕКО-ДЕЗ“ д.о.о, дана 20.06.2019. године на територији општине Кладово почеће третман сузбијања ларви комараца. Радови ће се изводити у времену од 09-18 часова, у трајању од 6 дана.

Oбавештење


29.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА


29.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА – 2019. ГОДИНА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за друго, треће и четврто дете по редоследу рођења мајке


Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кладово
Закључак


17.07.2018.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ_СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2018. ГОДИНИ


29.06.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ


КОНКУРС за доделу стипендија за школску 2017./2018. годину

Подели ову страну
Translate »
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Skip to content