Одржавање заливних система

Назив набавке: Одржавање заливних система, јн бр. 404-74/2022
Рок за подношење понуда је 17.06.2022.g. до 12:00 часова1. Јавни позив
2. Менично овлашћење – писмо
3. Модел уговора о јавној набавци
4. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
5. Kритеријуми за доделу уговора и остали захтеви набавке
6. Образац трошкова припреме понуде
7. Oпшти подаци о предмету набавке
8. Упутство пођачима како да сачине понуду
9. Kритеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума
10. Одлука о додели уговора

Подели ову страну
Драги посетиоци, ради исправног рада и побољшања корисничког искуства овај сајт користи колачиће (енг. “cookies”). View more
У реду
Translate »