Петак, 13. Аугуст 2021.

МИНИСТАСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНИ ДОДЕЛИЛО ЈЕ ОПШТИНИ КЛАДОВО 4.000.000 ДИНАРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА

Општина Кладово је, на јавном конкурсу Министарства заштите животне средине расписаног дана 7. маја 2021. године аплицирала за доделу средстава јединицама локланим самоуправама и градским општинама за суфинансирање реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години у циљу спречавања или отклањања штетних промeна у земљишту које могу настати у као последица ерозионих процеса, клизишта, одрона, крчења шума, удеса и сл. дефинисаних законом о заштити земљишта и примени мера у циљу очувања, санације и ремедијације земљишта. 

За реализацију пројекта, Министарство заштите животне средине доделило је општини Кладово 4.000.000,00 динара, а пројекат обухвата интервенције у циљу очувања и заштите земљишта кроз активности санације и рекултивације дивље депоније у селу Ртково. Тиме ће се трајно уклонити значајан извор загађења у насељу. Рекултивисани простор се затим уређује у дечји парк, чиме добија функционалну вредност, оплемењује животни простор и унапређује туристички потенцијал насеља, мењајући навике становника директним утицајем на квалитет живота.

Општина Кладово намерава да уреди 51 локацију идентификованих дивљих депонија и сметилишта, са основном премисом да су здраве средине предуслов за добро здравље људи.

Један од главних приоритета локалне самоуправе је обезбеђење услова за здрав и безбедан живот становника општине, што се огледа кроз програмско планирање буџета за послове санитарног обезбеђења, комуналног опремања, изградње комуналне инфраструктуре и интензивну сарадњу са локалним јавним предузећима (ЈП „Комуналац“ и ЈП „Јединство“) и саветима месних заједница, који исказују своје потребе за радове на санацији дивљих депонија и њиховој рекултивацији. На територији општине равномерно су организовани послови које покривају локална јавна комунална предузећа, са неопходном механизацијом, опремом и људством.
Санацијом дивље депоније у Рткову, рекултивисани простор ће дугорочно бити у функцији рекреативних, туристичких и образовних делатности, односно доступан на коришћење ђацима из локалне основне школе – између осталог и за наставу на отвореном, као и житељима Рткова и туристима.

Истовремено, то ће бити и пилот-пројекат за уређење осталих дивљих депонија и пример добре праксе становницима осталих насеља општине Кладово, кроз стварање здравих навика и побољшање квалитета живота локалног становништа, за будуће пројекте санације и рекултивације дивљих депонија на територији општине. Одрживост ће бити заснована на редовном одвожењу отпада из набављених контејнера од стране ЈП „Комуналац“ и редовних акција чишћења, одржавања мобилијара и опреме, заливања зелених површина од стране становника насеља (савета месне заједнице, ученика основне школе и волонтера). Противерозијским радовима ће се знатно редуковати могућност појаве клизишта и њоме изазване деградације земљишта и оштећења оближњих објеката.