Уторак, 27. Аугуст 2013.

Општинско веће

 ДОКУМЕНТА


Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта ДРУГИ круг ЈН за 2021, годину

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

Одлука о расписивању јавног позива и јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији опстине Кладово у 2021. години.

Образац 1

Образац 2

Решење о именовању стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања на територији општине Кладово у 2021.год.

Предлог стручне Комисије за јавно информисање

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кладово у 2021. години.

 ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

  1. Дејан Чучулановић
  2. Драган Мариновић
  3. Бојана Виорикић
  4. Мирко Попоњаковић
  5. Горан Шолкотовић
  6. Туфајевић Весна
  7. Миле Вулић

 

     на време од четири године, почев од 22.01.2019.годинеНАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

Општинско веће чини председник општине, заменик председника општине и 9 чланова Општинског већа, које бира Скупштина на период од 4 године тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, на начин утврђен Пословником о раду Скупштине. 
Кандидате за чланове Општинског већа, предлаже кандидат за председника општине. 

Када одлучује о избору председника општине, Скупштина истовремено одлучује о избору заменика председника општине и чланова Општинског већа. 

Председник општине је председник Општинског већа. 
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. 
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини.

Општинско веће: 

•    предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
•    непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; 
•    доноси Одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
•    врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, 

Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина; 

•    решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине; 
•    стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 
•    поставља и разрешава начелника Општинске управе; 
•    даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе; 
•    редовно извештава Скупштину, по сопственој иницијативи или на њен захтев о извршавању одлука и других аката Скупштине, и
•    доноси Пословник о свом раду на предлог председника општине. 

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. 
Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. 
Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна Закону. 
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја њихових чланова. 
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако Законом или овим Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. 

Општинско веће одлучује већином од укупног броја чланова када утврђује предлог Статута општине, предлог Одлуке о буџету и завршни рачун. 

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа детаљније се утврђује његовим Пословником у складу са Законом и овим Статутом. 

Председник општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину општине по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скуштине.

 

.