Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за привреду, друштвене делатности и локални економски развој

 

 

 

         Одељење за привреду и друштвене делатности обавља послове: који се односе на: аналитичко планске и управне послове у области пољопривреде, заштите и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, водопривреде, индустрије, саобраћаја, приватног предузетништва, трговине, снабдевености тржишта, привредног развоја, заштите и унапређења животне средине и других привредних делатности за које је надлежна општина, област образовања, област спорта, родне равноправности, друштвене бриге о деци, борачко инвалидске заштите, послови повереништва за избеглице, јавно обавештавање, задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, туризма, угоститељства утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите и другим областима од интереса за општину и друге послове одређене законом и одлуком, планско аналитичке послове и статистику, послове у области предузетништва и повереништва за избеглице, послове у области борачке заштите, борбе против корупције, заштите података о личности, доступност информација од јавног значаја, обавља послове на изради и имплементацији стратешких докумената, акционих планова и других докумената, врши се припрема и имплементација пројеката за одабране приоритете и успостављaње система спремности пројектне документације,  обављају се послови на креирању и ажурирању база података релевантних субјеката, сарађује са дијаспором, републичким органима, регионалним институцујама и асоцијацијама задуженим за локални економски и рурални развој, врше се активности на јачању капацитета, повезивању и информисању локалних актера који се баве развојним питањима, обавља послове  на изради програма издавања у закуп грађевинског земљишта за постављење привремених објеката, врши послове вођења јавних инвестиција и друге активности ради промоције општине и привлачења инвестиција.

 

Контакт е-маил: privreda@kladovonet.com

 

ДОКУМЕНТА


 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМ СТУЧНЕ ПРАКСЕ -2021


ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021.ГОДИНИ

Захтев за подстицаје за запошљавање лица из категорије теже запошљивих 2021 годину

Несубвенционисане делатности


 

Решење за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

 


 

КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  ПОДСТИЦАЈЕ  ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ КЛАДОВО У  2020. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ КЛАДОВО У 2020.ГОДИНИ


 

Јавни позиви Општине Кладово - Локалног савета за запошљавање за 2020. годину

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2020. годину, Општина Кладово-Локални савет за запошљавање расписао је јавне позиве за текућу годину.Јавни позиви објављени су дана, 10. јуна 2020, на сајту Општине Кладово www.kladovo.org.rs и Националне службе за запошљавање, www.nzs.gov.rs .Информације о овим јавним позивима сви заинтересовани могу добити у организационој јединици НСЗ Кладово, телефон 030453126 и Општини Кладово, телефон 019 801450, лок.110.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА

Ј А В Н И  П О З И В ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2020.ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ – 2020. ГОДИНА

 


 

ЗАХТЕВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

ЗАХТЕВЕ СА САЈТА ПОПУНИТИ И ПОПУЊЕНЕ ЗАХТЕВЕ УЗ 
1.)РЕШЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА, 
2.)ДОЗНАКУ,
3.) СКЕНИРАНУ КАРТИЦУ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И 
4.)ОЧИТАНУ ЛИЧНУ КАРТУ

ПОСЛАТИ НА Е-маил: ljnesic@kladovo.net
ТЕЛ.064 217 26 44


28.02.2020.

JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ.

 


Јавна трибина о о нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Кладово за 2020.годину 

ОДЛУКA О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

И З В Е Ш Т А Ј о спроведеној јавној расправи о Одлуци о боравишној такси 

Јавни позив за јавну расправу поводом нацрта Одлуке о боравишној такси

 ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана запошљавања општине Кладово за 2020.годину


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ


Ј А В Н И   П О З И В  ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2019.ГОДИНИ 

ЗАХТЕВ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ_СРЕДСТАВА ПО  ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2019. ГОДИНИ

Захтев 


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ

 


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ


На основу обавештења привредног друштва "ЕКО-ДЕЗ" д.о.о, дана 20.06.2019. године на територији општине Кладово почеће третман сузбијања ларви комараца. Радови ће се изводити у времену од 09-18 часова, у трајању од 6 дана.

Oбавештење


29.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА


29.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ  ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА – 2019. ГОДИНА
О    Б   А  В  Е  Ш  Т   Е  Њ  Е  за друго, треће и четврто дете по редоследу рођења мајке


 


Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кладово

Закључак

 


 

17.07.2018.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ_СРЕДСТАВА ПО  ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2018. ГОДИНИ

 


 

 29.06.2018.

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУКОНКУРС за доделу стипендија за школску 2017./2018. годину