Среда, 29. Јул 2015.

ПОТВРДА урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта (По+П+4) на кп.бр. 4216 и кп.бр.4217 КО Кладово

 Одељење за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора  Општинске управе општине Кладово решавајући по захтеву, број:350-33/2015 од 21.05.2015.године,поднетом од стране „КМD COMPANY” Д.О.О. KЛАДОВО,ул. Омладинских радних бригада бр.2А издаје ПОТВРДУ урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта (По+П+4) на кп.бр. 4216 и кп.бр.4217 КО Кладово, Општина Кладово, да је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС , 132/2014 и 145/2014 ) ,  Планом  Генералне регулације за  Кладово  (“Сл. лист општине Кладово”,  бр. бр. 6/2013) и Правилником о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл.гласник Р.С., бр.43/10) те се Урбанистички пројекат након отклоњених примедби и сугестија прихвата и потврђује.

Преузмите:

               1. насловна
               2. списак прилога
               3. текстуални део