Петак, 09. Март 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу стамбеног објекта на кп.бр.4126 KО Kладово

петак  09.март 2018.године

ОПШТИНСKА УПРАВА ОПШТИНЕ KЛАДОВО  Република Србија

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (Сл.Гласник Р.Србије бр.72/2009 и 81/09-исправка , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  (“Сл.гласник Р. Србије” бр. 64/2015), Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Општинске управе Општине Kладово објављује

                             

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу стамбеног објекта

на кп.бр.4126 KО Kладово

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

1.) Јавна презентација УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу стамбеног објекта на кп.бр.4126 KО Kладово, Инвеститор  KMD Company .д.о.о. Омладинских радних бригада 2а, Кладово, обавиће се у згради општине Kладово улл. Kраља Александра бр. 35 (у канцеларији број 20), у периоду од 09.03.2018.год. до 15.03.2018.год. сваког радног дана од 10-14 часова.

 

 

2.) Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће Биро Цветковић  из Књажевца,улица Бранка Радичевића бр.2. ,одговорни урбаниста Валентина Ђорђевић , дипл.инж.арх.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.) Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је: Милојка Радојковић .

4.) Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид  у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације  доставе своје примедбе  и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Општинске управе Општине Kладово, а најкасније до 16.00 часова  последњег дана трајања јавне презентације 15.03.2018.г.

Све информације у вези са Огласом се могу добити телефоном 019/801- 450  локал 111.


Документација за преузимање:

      -  УРБАНИСТИЧKИ  ПРОЈЕKАТ 

 

Одељење за урбанизам,грађевинарство и

 послове управног надзора