Четвртак, 11. Децембар 2014.

Одељење локалне пореске администрације

 

Контакт телефон: 019/801-450


Основне функције локалне пореске администарције

Основне функције локалне пореске администрације су:

- Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;

- Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;

- Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Утврђивање изворних прихода пореским решењем

Локална пореска администрација је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

  1.  пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге(физичка лица);;
  2.  пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге(правна лица);
  3.  локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;
  4.  локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;
  5.  накнаду за заштиту и унапређење животне средине;